PRIVACYVERKLARING

Jouw persoonsgegevens verwerken we en beveiligen we overeenkomstig de privacywetgeving, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder kun je lezen hoe we dat doen.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WE?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens wanneer je ervoor kiest om deze aan ons te verstrekken, bijvoorbeeld wanneer je inschrijft voor onze nieuwsbrief, een adviesgesprek aanvraagt, zaken met ons doet, gebruik maakt van een van onze diensten of bij ons solliciteert. De volgende (typen) persoonsgegevens kunnen wij dan van je verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Bedrijfsnaam;
 • Telefoonnummer;
 • Door jouw bestelde producten en diensten;
 • Andere door jou aan ons verstrekte gegevens, zoals je CV.

Wij verwerken geen persoonsgegevens over je surfgedrag, locatiegegevens, etc. Voor meer informatie, zie onze cookieverklaring. Onze producten en diensten maken veelal gebruik van websites, zoals eropuitvoordeel.nl, dinerjaarkaart.nl en gezondenfit.nl. Op deze website publiceren wij een privacyverklaring die specifiek van toepassing is op dat product c.q. die dienst. 

MET WELK DOEL VERWERKEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens om:

 • Onze verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst na te komen;
 • Te reageren op een vraag of verzoek;
 • Je onze nieuwsbrief te doen toekomen;
 • Onze zakelijke relatie te bestedingen;
 • Je sollicitatie in behandeling te nemen;
 • Te voldoen aan wet- en regelgeving.

OP WELKE WETTELIJKE GRONDSLAG VERWERKEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens alleen op basis van een van de volgende wettelijke grondslagen:

 • Uitvoering van een overeenkomst, om onze verplichtingen uit hoofde van die overeenkomst na te komen;
 • Jouw toestemming, bv. voor het versturen van onze nieuwsbrief, het gebruik maken van een van onze producten, of het behandelen van je sollicitatie;
 • Gerechtvaardigd belang, bv. als we zakelijk contact met elkaar hebben over het producten en dienstenportfolio van Touch;
 • Voldoen aan wet- en regelgeving, om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals het bijhouden van een administratie voor belastingdoeleinden of het verstrekken van informatie aan een overheids- of wetshandhavingsinstantie.

HOE LANG WORDEN JOUW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld:

 • Als je ons een vraag of een verzoek doet toekomen, bewaren we je persoonsgegevens gedurende 1 jaar vanwege ons interne kwaliteitssysteem. We kunnen namelijk leren van alles wat je ons vertelt. Daarna worden jouw persoonsgegevens verwijderd;
 • Indien je hebt aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen, bewaren je persoonsgegevens zo lang je je niet hebt uitgeschreven via de opt-out die onderaan iedere nieuwsbrief opgenomen is. Schrijf je je uit dan worden jouw persoonsgegevens voor het versturen van de nieuwsbrief per direct verwijderd;
 • Als zakelijk contact met elkaar hebben over het producten en dienstenportfolio van Touch bewaren we jouw persoonsgegevens zolang wij denken dat jij en wij er belang bij hebben om die zakelijke relatie te bestendigen. Zodra jij een seintje geeft dat jij dat anders ziet, worden jouw persoonsgegevens per direct verwijderd;
 • Indien je bij ons solliciteert, verwerken we je persoonsgegevens zo lang de sollicitatieprocedure loopt. Daarna worden jouw persoonsgegevens verwijderd, tenzij je ons toestemming geeft om je persoonsgegevens nog 1 jaar te bewaren. Wellicht komt er binnenkort een nieuwe vacature beschikbaar. Wil je dat niet, dan worden jouw persoonsgegevens per direct verwijderd;
 • Als we jouw gegevens bewaren om te voldoen aan wet- en regelgeving dan doen we dat zo lang als dat vanwege die wet- en regelgeving verplicht is.

DELEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN?

Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en zullen jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan de hierboven beschreven doelen van verwerking. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor minimaal eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens als dat wij zelf hanteren.

HOE KUN JE JOUW PERSOONSGEGEVENS INZIEN, AANPASSEN, VERWIJDEREN OF IN DIGITAAL FORMAAT ONTVANGEN?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen, te verwijderen en in digitaal formaat van ons te ontvangen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt een verzoek daartoe sturen naar privacy@touchpromotions.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, kunnen wij je vragen om identificatie. We reageren zo snel mogelijk, maar sowieso binnen vier weken, op jouw verzoek. 

HOE GAAN WIJ OM MET PERSOONSGEGEVENS VAN PERSONEN JONGER DAN 16 JAAR??

Wij hebben niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen over kinderen die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of bv. iemand die zich inschrijft voor onze nieuwsbrief ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een kind jonger dan 16 jaar, neem dan contact met ons op via privacy@touchpromotions.nl. Wij verwijderen deze persoonsgegevens dan per direct. 

DOEN WIJ AAN GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING?

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Touch tussen zit. 

HOE BEVEILIGEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met privacy@touchpromotions.nl 

HOE ZIT DAT MET WEBSITES VAN DERDEN?

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden of die jou hebben doorgezonden naar onze website. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. 

HOE KUN JE EEN KLACHT OVER ONS INDIENEN?

Ben je niet tevreden over hoe wij met je persoonsgegevens omgaan, of reageren wij niet correct op een verzoek, dan stellen we het op prijs als je ons dat vertelt via privacy@touchpromotions.nl. Maar je hebt ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

HOE GAAN WIJ OM MET WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING?

De meest recente wijziging van deze privacyverklaring dateert van 1 juli 2020. De huidige versie is versie 1.2. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. De privacyverklaring krijgt dan een hoger versienummer. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

WAT ALS IK VRAGEN HEB?

Als je vragen hebt over jouw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kan je deze stellen door een e-mail te sturen naar privacy@touchpromotions.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via +31 (0)10 – 497 1121 

CONTACTGEGEVENS

Villa California Building 
Escudostraat 2 
2991 XV Barendrecht 

Tel. +31 (0)10 – 497 1121 (Werkdagen 09.00 uur tot 17.00 uur) 
Email: privacy@touchpromotions.nl 

KVK nummer: 59530197 
BTW nummer: NL805149235B01

Let's get in Touch!

Vragen of opmerkingen over onze cookieverklaring?
Meld dit via het contactformulier of laat het ons weten via:

Let's get in Touch! Bezoek Touch op Escudostraat 2, 2991 XV Barendrecht

ESCUDOSTRAAT 2 • 2991 XV BARENDRECHT